WETTELIJKE KENNISGEVING & PRIVACYBELEID

1. Inhoud

Deze website is een dienst van het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH. Fouten en omissies voorbehouden. We stellen ons ten doel om altijd actuele en op kwaliteit gecontroleerde informatie te verstrekken over onvrijwillige kinderloosheid. Gevalideerde kennis (“topkennis”) volgens de normen van EBM. Daarnaast voorzien wij artsen ook van op kwaliteit gecontroleerde informatie, zodat zij hun patiënten kunnen adviseren en behandelen volgens de richtlijnen van de evidence-based medicine.

De informatie wordt samengesteld door een team van artsen, biologen, medisch-assistenten en doktersassistenten. Ons team is veel dank verschuldigd aan patiënten en “getroffenen” die aan alle stappen van het ontwerp en de ontwikkeling van deze website hebben bijgedragen.

De gepubliceerde inhoud dient uitsluitend ter informatie en vormt op geen enkele wijze een alternatief voor medisch advies. Wij geven uitsluitend algemene informatie over medische of gezondheidskwesties volgens de EBM richtlijnen. De informatie mag niet worden opgevat als een aanwijzing voor het wel of niet optreden van een bepaalde ziekte of andere aandoening. Ook mag de verstrekte informatie niet worden opgevat als een oproep om te kiezen voor een specifieke behandeling (of juist om niet te behandelen) bij een mogelijke ziekte.

De informatie mag in geen geval worden opgevat als een uitnodiging om bij een ziekte of een andere aandoening zelf de diagnose te stellen of zelf tot behandeling over te gaan. De informatie mag uitsluitend dienen om de bestaande arts-patiënt-relatie te ondersteunen. Het kan in geen geval een bezoek aan de dokter vervangen en is ook niet als zodanig bedoeld. Het opsporen of behandelen van een ziekte of andere aandoening kan alleen door het raadplegen van een arts.

2. Eigen verantwoordelijkheid

Doseringen van medicijnen worden met de grootst mogelijke zorg aangegeven. In alle gevallen zijn de aanbevelingen van de fabrikant betreft dosering, bijwerkingen en contra-indicaties, gezaghebbend en doorslaggevend. Leest u alstublieft nauwkeurig de bijsluiter en vraag in geval van twijfel uw arts of apotheker om extra informatie. Alleen de fabrikant is aansprakelijk voor het geneesmiddel. Uit de benaming van een product met het daarvoor ingeschreven handelsmerk kan niet worden afgeleid dat deze aanduiding een vrije productnaam is, ook al is de vermelding niet aangebracht.

3. Aansprakelijkheid

De auteurs zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Verder zijn wij niet aansprakelijk in geval van diefstal of vernietiging van de systemen en/of opslagmedia waarop de gegevens zijn opgeslagen, of in geval van ongeoorloofde wijziging en/of manipulatie van de gegevens in de systemen en/of op de opslagmedia door de deelnemers of derden. In geval van aansprakelijkheid als gevolg van lichte nalatigheid is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar of typisch is. De aansprakelijkheid voor het ontbreken van toegezegde eigenschappen, wegens bedrog, voor persoonlijk letsel, rechtsgebreken en volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Afwijzing van aansprakelijkheid: De hier opgenomen informatie is gebaseerd op de beste kennis die wij op dit moment voorhanden hebben. Wij garanderen niet dat het door u met de informatie nagestreefde doel zal worden bereikt of dat een bepaald succes zal worden behaald. Voor schade aan lichaam, gezondheid, leven en zaken wordt op grond van dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk aanvaard, waarbij, voor zover toelaatbaar, bovengenoemde schuldmaatstaf van toepassing is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wij verwijzen, of waartoe wij u anderszins toegang verschaffen. In zijn vonnis van 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg geoordeeld, dat men door het opnemen van links mede verantwoordelijk wordt voor het via deze links aangeboden materiaal. Dit kan volgens het LG alleen worden voorkomen, door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. Daarom verklaren wij hierbij nadrukkelijk, dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Aldus distantiëren wij ons van alle inhoud van alle pagina’s waarnaar op deze homepage gelinkt wordt. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor de volledige inhoud van de pagina’s waarnaar de hier geplaatste banners en links leiden.

De op onze websites vermelde links gelden niet als aanbeveling. De aldaar verstrekte informatie is niet door ons gecontroleerd en wij nemen deze ook niet over als onze eigen informatie. Voor de inhoud op pagina’s van derden, die via onze eigen servers beschikbaar worden gesteld, zijn wij alleen aansprakelijk, als wij deze inhoud kennen. Dit is niet gelijk aan een kennisverplichting. De aansprakelijkheid is beperkt tot technisch mogelijke en redelijke handelingen.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u naar deze pagina bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.

5. Auteursrecht en merkenrecht, zie Copyright

Alle rechten voorbehouden.

6. Gegevensbescherming/Privacy (nader uitgewerkt onder: Privacybeleid)

Als er binnen het internetaanbod de mogelijkheid is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan vindt het afstaan van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Het gebruik door derden van de in het colofon – of op een andere informatieve wijze – gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spam mails.

 

De verantwoordelijke personen van kinderwunsch-muensterland.de wijzen de gebruikers van onze dienst er uitdrukkelijk op, dat de gegevensbescherming bij gegevensoverdracht in open netwerken, zoals het internet, bij de huidige stand van de techniek, niet volledig kan worden gegarandeerd. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens die door hem/haar via het internet worden verzonden en die op webservers worden opgeslagen.

7. Salvatorische clausule

Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

8. Slotbepalingen

Op het gebruik en de uitvoering van deze dienst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De plaats van jurisdictie is, voor zover wettelijk toegestaan, Bocholt of Münster.

Privacybeleid
1. Gegevensbescherming/Privacy in het kort

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming (privacy) verwijzen wij naar ons privacybeleid, zoals dat onder deze tekst is opgenomen.

 

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Op de eerste plaats worden uw gegevens verzameld, doordat u ze zelf aan ons verstrekt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, vanaf het moment dat u de website bezoekt. Dat zijn dan voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem, of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft daarnaast ook het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te blokkeren, of te verwijderen. U kunt hierover – en over andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming – altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor het adres dat staat vermeld in het colofon. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en hulpmiddelen van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal geanonimiseerd; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het hierna volgende privacybeleid.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming (privacy)

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met zowel de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming als met dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop, dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Alexander Kloft

MVZ Next Fertility Bocholt GmbH
Crispinusstraße 12
46399 Bocholt
Duitsland

E-mail: bocholt@next-fertility.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen, of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht, heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, te beschermen, wordt voor deze website SSL- of TLS-encryptie gebruikt. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Is SSL- of TLS-encryptie geactiveerd, dan kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, op elk moment recht op gratis informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het hiervoor in het colofon vermelde adres.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Marc Weiß

Marc Weiß Verwaltungs GmbH

Herrenkellergasse 6

89073 Ulm

4. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 september 2022 en is van toepassing op burgers en permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

1. Inleiding

Onze website, https://next-fertilitybocholt.de (hierna te noemen: “de website”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (voor het gemak worden deze allemaal samengevat onder de noemer “cookies”). Cookies worden ook geplaatst door derden die door ons zijn aangesteld. In onderstaand document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestand, dat samen met de pagina’s van een internetadres wordt meegestuurd en door de webbrowser op de pc of een ander apparaat kan worden opgeslagen. Bij volgende bezoeken aan onze website, kan de informatie die in de cookies is opgeslagen naar onze servers of naar die van relevante derde partijen worden gestuurd.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode, dat wordt gebruikt om onze website functionaliteit en interactiviteit te bieden. Deze code wordt uitgevoerd op onze servers of op uw apparaat.

4. Cookies

4.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat onderdelen van onze website goed functioneren en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies maken wij het voor u gemakkelijker om onze website te bezoeken. Op die manier hoeft u bij een bezoek aan onze website niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren, of blijven uw artikelen bijvoorbeeld in uw winkelwagentje zitten totdat u betaalt. Wij kunnen deze cookies plaatsen zonder uw toestemming.

4.2 Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om de website-ervaring voor onze gebruikers te optimaliseren. Deze analytische cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij vooraf uw toestemming.

4.3 Marketing-/Trackingcookies

Marketing-/Trackingcookies zijn cookies of andere vormen van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, advertenties weer te geven of de gebruiker op deze website of op meerdere websites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

5. Geplaatste cookies

6. Toestemming

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezoekt tonen wij u een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op “Instellingen opslaan”, geeft u ons toestemming om alle door u geselecteerde categorieën cookies en plugins te gebruiken zoals beschreven in deze cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Houd er daarbij echter rekening mee dat onze website dan mogelijk niet goed functioneert.

6.1 Uw instellingen voor toestemming beheren

Functioneel Altijd actief

Marketingstatistieken

7. Uw rechten in verband met persoonsgegevens

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

  • U heeft het recht om te weten, waarom uw persoonsgegevens worden gebruikt, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard (recht op informatie).
  • Recht op inzage: U heeft het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens in te zien.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens op elk gewenst moment te wijzigen, te corrigeren, te wissen of af te schermen.
  • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht van vergetelheid).
  • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (portabiliteit): U heeft het recht om al uw persoonsgegevens bij een voor de verwerking verantwoordelijke op te vragen en ze in hun geheel te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke partij.
  • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er voor de verwerking legitieme redenen aanwezig zijn.

Neemt u, om voorgaande rechten uit te oefenen, contact met ons op. Gebruik hiervoor alstublieft de contactgegevens, zoals vermeld aan het einde van deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag van u. U heeft echter ook het recht om een dergelijke klacht voor te leggen aan de toezichthoudende autoriteit (de autoriteit voor gegevensbescherming).

8. Activeren/deactiveren en wissen van cookies

U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat er geen speciale cookies geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is, dat u uw internetbrowser zodanig instelt, dat u steeds een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Zie voor meer informatie over deze opties de instructies in de helpsectie van uw browser.

Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet goed functioneert, als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies van uw browser verwijdert, worden ze de volgende keer dat u onze website bezoekt opnieuw geplaatst.

9. Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

MVZ Next Fertility Bocholt GmbH
Crispinusstraße 12
46399 Bocholt
Duitsland
Website: https://next-fertilitybocholt.de
E-mail: info@next-fertilitybocholt.de
Telefoonnummer: +49 2871 23943-44

Dit cookiebeleid werd op 8 november 2021 gesynchroniseerd met cookiedatabase.org

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies vervolgens alleen in individuele gevallen toestaan, ze alleen voor bepaalde gevallen accepteren of in het algemeen uitsluiten. Tevens kunt u het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, dan kan dat de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. commentaarfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies, voor technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart in zogenaamde serverlogbestanden automatisch informatie, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit betreft:

browsertype en -versie

het gebruikte besturingssysteem

referrer URL

hostnaam van de computer die toegang zoekt

tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 letter f AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, dan worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en om te gebruiken in geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen, die tot het moment van de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen, totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt, of als het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analyse-instrumenten en reclame

WP Statistics

Deze website maakt gebruik van de WordPress analytics plugin WP Statistics. De aanbieder van deze plugin is wp-statistics.com. Uit de gegevens worden eenvoudige statistieken in geanonimiseerde vorm samengesteld. Hiervoor worden geen gebruiksprofielen aangemaakt en geen cookies geplaatst. Alle door WP Statistics verzamelde gegevens worden volledig geanonimiseerd op deze webserver opgeslagen. Persoonlijke identificatie van een bezoeker is dus niet mogelijk, zelfs niet achteraf.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsook informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden er niet verzameld, tenzij op vrijwillige basis,. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie. We geven ze niet door aan derden.

De gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG). De toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden de gegevens gewist. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

7. Plugins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over de wijze waarop wordt omgegaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Font Awesome

Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze site zogenaamde webfonts van Fonticons, Inc. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor wordt Fonticons, Inc.  ervan op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Webfonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Font Awesome kunt u vinden op https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.